image banner
Đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực Du lịch

Sở Du lịch Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo dự thảo Nghị quyết, Sở Du lịch đề xuất xây dựng danh mục thuộc lĩnh vực du lịch, gồm: Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước; Phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và địa phương; Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch quy mô liên vùng, quốc gia; Bảo vệ, tôn tạo phát triển giá trị tài nguyên du lịch; Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng; Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng đề xuất danh mục khác liên quan đến du lịch: Đào tạo nhân lực chuyên sâu, chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng liên quan thuộc lĩnh vực du lịch; Nghiên cứu các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (cấp quốc gia, cấp bộ và cơ sở) lĩnh vực du lịch; Các chương trình, dự án, nhiệm vụ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịch.

Các danh mục dịch vụ khác: Xuất bản, công bố sản phẩm, ấn phẩm thuộc lĩnh vực du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị; Xây dựng, duy trì hoạt động, cung cấp thông tin của hệ thống thông tin và truyền thông quản lý nhà nước về du lịch.

Mời độc giả xem toàn văn dự thảo Nghị quyết và tham gia góp ý.

H.B (tổng hợp)