image banner
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2018)

Số dự án
được cấp phép
(Dự án)
Number of
projects
(Projects)

Tổng vốn đăng ký
(Triệu đô la Mỹ)
Total registered capital
(Mill. USD)

TỔNG SỐ - TOTAL

98

2.051,29

Nông, lâm nghiệp và thủy sản
Agriculture, forestry and fishing

9

168,01

Khai khoáng - Mining and quarrying

6

14,01

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing

61

1.336,12

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,
hơi nước và điều hòa không khí
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

-

-

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải,
nước thải - Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

2

40,00

Xây dựng - Construction

2

92,29

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
và xe có động cơ khác - Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

9

55,58

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage

1

1,50

Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Accommodation and food service activities

1

13,00

Thông tin và truyền thông - Information and communication

-

-

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Financial, banking and insurance activities

-

-

Các hoạt động kinh doanh bất động sản
Real estate business activities

2

16,20

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ
Scientific activities and technology

-

-

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Adminstrative activities and support services

-

-

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý NN; đảm bảo bắt buộc
Communist Party, political, social, public administration

-

-

Giáo dục và đào tạo - Education and training

2

0,38

Y tế và hoạt động cứu trợ XH - Health and social work

-

-

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
Recreational, culture sporting andentertainment activities

1

4,20

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities

-

-

Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình,
sản xuất sản phẩm vật chất, dịch vụ tự tiêu dùng của hộ
Activites of households as employers; undifferentiated goods and service producing

2

310,00

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
Activites of extraterritorial organizations and bodies

-

-