image banner
Sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Sở NN&PTNT đang xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Thú y và Phòng Chăn nuôi thuộc Sở NN&PTNT.

Theo dự thảo, Sở NN&PTNT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, Điều 4 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2: Trụ sở chính của Chi cục Chăn nuôi và Thú y đặt tại số 55, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c; bổ sung điểm g, điểm h khoản 4 Điều 3 như sau: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn sản xuất chăn nuôi khắc phục hậu quả thiên tai đối với chăn nuôi; xây dựng, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch sản xuất chăn nuôi hàng năm. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình về chăn nuôi áp dụng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra các cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận VietGAP và hoạt động đánh giá, chứng nhận VietGAP của tổ chức chứng nhận về chăn nuôi. Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi VietGAP cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế trên địa bàn.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi đối với cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra điều kiện chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ. 

Chỉ đạo, hướng dẫn đào tạo, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật số liệu, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi tại địa phương. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu và tổ chức thực hiện việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 3 như sau: Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán con giống vật nuôi thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với giống vật nuôi trong phạm vi địa phương.

Bổ sung điểm h, điểm i khoản 6 Điều 3 như sau: Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn (trừ các cơ sở sản xuất thức ăn bổ sung, cơ sở sản xuất đồng thời thức ăn bổ sung và thức ăn chăn nuôi khác; cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo đề nghị của bên nhập khẩu). Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi sản xuất và lưu hành trong nước trên địa bàn tỉnh. 

Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm d khoản 7 Điều 3 như sau: Phối hợp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát môi trường trong chăn nuôi; công tác xử lý chất thải và quản lý sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. 

Sửa đổi, bổ sung điểm đ, điểm e, điểm g, điểm k khoản 8 Điều 3 như sau: Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Phối hợp với các địa phương thực hiện việc giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các ổ dịch mới và kiểm soát các ổ dịch cũ. Báo cáo Sở NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh công bố dịch và công bố hết dịch bệnh động vật theo quy định pháp luật; thẩm định điều kiện đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật đối với các ổ dịch bệnh động vật thuộc thẩm quyền công bố của UBND cấp huyện. Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc thẩm định điều kiện vệ sinh thú y và giám sát tình hình dịch bệnh của các cơ sở nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật từ nguồn dự trữ quốc gia, địa phương và các nguồn hợp pháp khác. 

Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 như sau: Tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống (trừ các cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống theo yêu cầu của chủ cơ sở hoặc yêu cầu của nước nhập khẩu; cơ sở sản xuất thủy sản giống bố mẹ). 

Dự thảo Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 10; điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ, điểm i khoản 10; bổ sung điểm k khoản 10 Điều 3; sửa đổi, bổ sung khoản 11; điểm b, điểm c, điểm d khoản 11; bổ sung điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 11, Điều 3; đồng thời, bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4

Kim Oanh (Tổng hợp)