image banner
Sẽ quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm, quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất

Sở Tài chính đang xây dựng và lấy ý kiến của của tổ chức và cá nhân góp ý vào dự thảo Quyết định quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm, quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo dự thảo Quyết định, cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm, quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để giao đất có thu tiền sử dụng đất trong trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng; thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng; thuê đất trả tiền hàng năm. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất trong các Khu chức năng thuộc Khu kinh tế. Khu đất trong quy định này được hiểu là gồm nhiều thửa đất do một chủ sử dụng.

Quyết định này áp dụng đối với Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

Sở Tài chính xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức trong trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Ủy quyền Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho các trường hợp này; thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2025.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng thuộc địa bàn quản lý. Ủy quyền UBND các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho các trường hợp này; thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2025.

Ủy quyền Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm trong trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Mời độc giả xem toàn văn và góp ý dự thảo Quyết định.

Kim Oanh (tổng hợp)