image banner
Sẽ ban hành một số chính sách ưu đãi đối với Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu

Sở Giáo dục và Đào tạo đang ý kiến của các tổ chức và cá nhân về dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.

Theo đó, đối tượng áp dựng của dự thảo là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Chuyên gia, giáo viên được mời thỉnh giảng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu để giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia, khu vực, Quốc tế; Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Số lượng học sinh được cấp học bổng đạt 80% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm

Theo dự thảo Nghị quyết, chính sách ưu đãi đối với học sinh dự kiến được thực hiện như sau:

Số lượng học sinh được cấp học bổng đạt 80% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, trong đó các mức học bổng hàng tháng được xét cấp học bổng đối với học sinh có học lực giỏi và hạnh kiểm tốt hoặc học sinh tham gia đội tuyển quốc gia, học sinh đạt giải trong kỳ thi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế (chỉ xét cấp trong từng năm học, mỗi học sinh chỉ được hưởng một mức học bổng cao nhất) cụ thể: Đạt học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế từ giải khuyến khích trở lên được hưởng mức học bổng bằng 6 lần mức học phí hiện hành của học sinh trường THPT Phan Bội Châu, thời gian hưởng tối đa 9 tháng/năm học.

Học sinh là thành viên đội tuyển dự thi đạt giải khu vực, quốc tế, quốc gia từ giải khuyến khích trở lên được hưởng mức học bổng bằng 5 lần mức học phí hiện hành của học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, thời gian hưởng tối đa 9 tháng/năm học.

Số chỉ tiêu học sinh còn lại được xét mức học bổng bằng 4 lần mức học phí hiện hành của học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, thời gian hưởng 9 tháng/năm học, trong đó ưu tiên học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là học sinh người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Học sinh đạt giải quốc gia trở lên đi học ngành sư phạm cùng môn đạt giải, cam kết trở về tỉnh công tác, có kết quả tốt nghiệp ĐHSP loại giỏi trở lên được ưu tiên xem xét tuyển dụng giảng dạy tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, và các trường thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An khi có nhu cầu; nếu không thuộc đối tượng tuyển dụng thu hút theo quy định của Chính phủ, thì được hỗ trợ một lần ban đầu bằng 60 lần mức lương cơ sở tại thời điểm bố trí công tác.

Học sinh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia, khu vực, Quốc tế được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian bồi dưỡng đội tuyển bằng 0,1 lần lương cơ sở/một buổi tập huấn bồi dưỡng. Học sinh đi tham dự các kỳ thi quốc gia, khu vực, Quốc tế được hưởng chế độ ăn ở, đi lại theo chế độ công tác phí quy định hiện hành đối với viên chức. Tiền ở, tiền vé tàu xe đi lại cho học sinh trong thời gian bồi dưỡng đội tuyển thực hiện theo chế độ công tác phí hiện hành đối với viên chức.

Giáo viên của Trường giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia, khu vực, Quốc tế được hưởng chế độ bằng 1,2 lần lương cơ sở/một buổi dạy

Viên chức (gồm Cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên) có kết quả xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm dự kiến được hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên bố trí trực quản lý nội trú ngoài giờ hành chính và trực đêm được hỗ trợ 0,3 lần lương cơ sở/một đêm trực hoặc ngoài giờ tương đương một ngày làm việc 8h (tính bình quân 02 người/ngày, trong thời gian 10 tháng/01 năm);

Đại diện cán bộ quản lý, giáo viên có học sinh dự thi khu vực, quốc tế được cử và cấp kinh phí đi quan sát viên tham gia với đoàn học sinh theo chế độ công tác phí nước ngoài theo quy định hiện hành; số lượng tối đa cho mỗi đội tuyển là 02 người và không quá 02 lần đi trong 01 năm. Hàng năm được cấp kinh phí đi học tập kinh nghiệm, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tham quan học tập, hội thảo khoa học trong và ngoài nước, đi bồi dưỡng học sinh tạo nguồn ở các huyện.

Giáo viên của Trường giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia, khu vực, Quốc tế được hưởng chế độ bằng 1,2 lần lương cơ sở/một buổi dạy (4 tiết). Thời gian hưởng theo thời gian thực tế dạy đội tuyển theo Kế hoạch: Thời gian giảng dạy đội dự tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia, khu vực, Quốc tế không quá 90 ngày/ 01 đội tuyển; Thời gian giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia không quá 125 ngày/01 đội tuyển; Thời gian giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi dự thi khu vực, quốc tế không quá 90 ngày cho một kỳ thi/ 01 đội tuyển.

Trong trường hợp cần thiết, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo để quyết định việc mời chuyên gia, giáo viên (là giáo sư, tiến sỹ) thỉnh giảng: Giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia được trả tiền thù lao theo hợp đồng, được tính bằng 3 lần lương cơ sở/một buổi dạy (4 tiết) và tối đa không quá 90 ngày cho 01 đội tuyển. Giảng dạy học sinh giỏi đội tuyển dự thi khu vực, Quốc tế được trả tiền thù lao theo hợp đồng, được tính bằng 5 lần lương cơ sở/một buổi dạy (4 tiết) và tối đa không quá 90 ngày cho 01 đội tuyển.

Đối với việc chi tổ chức khảo sát định kỳ HSG đội dự tuyển, đội tuyển HSG quốc gia tại trường thì thực hiện bằng 100% mức chi được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 3 Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo cũng đề xuất chế độ hỗ trợ (bồi dưỡng) đối với tập thể hội đồng chỉ đạo bồi dưỡng đội tuyển học sinh thi Quốc gia, khu vực và quốc tế: Tập thể hội đồng chỉ đạo bồi dưỡng đội tuyển được hỗ trợ bằng 30% tổng mức khen thưởng của học sinh quy định tại Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tương ứng với số lượng giải của trường.

Ngoài các chế độ chính sách đề nghị được hưởng trên giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An còn được hưởng các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành.

Mời độc giả xem nội dung chi tiết dự thảo Nghị quyết và góp ý tại đây.

PT (Tổng hợp)