image banner
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Sở Tài chính đang xây dựng và lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý vào Dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở Tài chính cho biết: Quyết định này được xây dựng thay thế Quyết định số 71/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND 29/9/2023 của UBND tỉnh Bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với đá Granite vào Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 71/2022/QĐ-UBND.

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong dự thảo Quyết định lần này gồm giá của 391 danh mục tài nguyên. Sở Tài chính dự kiến mức giá ban hành áp dụng thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bằng mức giá đã được quy định tại Quyết định số 71/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 và Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023.

Mức giá quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên tại Quyết định này là mức giá để tính thu thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành, không có giá trị thanh toán.

Trường hợp giá tài nguyên ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp cao hơn hoặc bằng giá tài nguyên quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên thì giá tính thuế là giá ghi trên hóa đơn bán hàng; trường hợp giá bán ghi trong hóa đơn bán hàng thấp hơn giá quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên thì giá tính thuế theo giá quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên.

Khi giá tài nguyên trên thị trường có biến động từ 20% trở lên hoặc phát sinh loại tài nguyên mới chưa quy định trong Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc Bảng giá tính thuế tài nguyên không phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát, lập phương án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên trình UBND tỉnh quyết định.

Mời độc giả xem toàn văn dự thảo Quyết định và tham gia góp ý tại đây.

PQ (tổng hợp)