image banner
Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Sở Tài chính đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh.

Ngày 02/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số vấn đề khó khăn, bất cập tại Khoản 2 Điều 8, Chương II quy định về mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay đối với các đối tượng cho vay giải quyết việc làm.

Cụ thể, bất cập về mức cho vay, thời hạn cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay tại điểm a: Hiện nay, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/NĐ-CP. Theo đó, các quy định nêu trên đã được thay đổi. Trên thực tế, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai thực hiện cho vay theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP tuy nhiên quy chế cần được sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành nhằm đảm bảo tính thống nhất.

Bất cập về lãi suất cho vay tại điểm b: Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, hiện nay đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn Trung ương lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định Nghị định số 74/2019/NĐ-CP[1](7,92%/năm). Cao hơn 1,32% so với quy định tại Quy chế.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tỉnh Nghê An không còn các thôn, xã khó khăn khu vực II. Do vậy, đối tượng cho vay khu vực II không còn áp dụng. Trường hợp tỉnh Nghệ An nếu còn có các thôn, xã khó khăn khu vực II theo Quyết định Thủ tướng; do nguồn lực ngân sách địa phương ủy thác trong những năm qua còn hạn chế nên tập trung ưu tiên cho các đối tượng yếu thế sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ phù hợp hơn.

Từ những bất cập trên, Sở Tài chính đề xuất sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An theo hướng mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay áp dụng thống nhất như đối với nguồn Trung ương nghĩa là theo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Việc ban hành sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh nhằm đảm bảo thống nhất các quy định liên quan đến các đối tượng cho vay để giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An không phân biệt nguồn cho vay Trung ương và địa phương.

Tại dự thảo này, sẽ gộp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Quy chế sửa đổi, bổ sung như sau: Đối với các đối tượng cho vay theo quy định tại Điều 5 Quy chế thực hiện theo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mời độc giả xem và góp ý dự thảo Quyết định tại đây.

Kim Oanh (Tổng hợp)