image banner
Đề xuất bãi bỏ quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND giao “UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn của giáo viên dạy ngoại ngữ, điều kiện về cơ sở vật chất cho việc dạy và học ngoại ngữ”. Tuy nhiên, theo quy định của khoản 4 Điều 31 Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) thì việc quy định tiêu chuẩn giáo viên thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, việc HĐND tỉnh Nghệ An giao cho UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn của giáo viên dạy ngoại ngữ là chưa phù hợp với quy định của pháp luật; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học cũng đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với từng cấp học.

Điểm c khoản 1 Điều 4 giao UBND tỉnh quy định “cơ chế thu, sử dụng mức thu, đối tượng miễn giảm mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học”. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019 thì “UBND tỉnh quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý sau khi được HĐND cấp tỉnh thông qua”. Theo đó, thẩm quyền quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu được Luật giao cho UBND tỉnh quy định sau khi HĐND tỉnh thông qua. Việc HĐND tỉnh giao UBND tỉnh ngoài giao quy định cơ chế thu, sử dụng mức thu, còn quy định đối tượng miễn, giảm là chưa thống nhất, chưa phù hợp với quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Với lý do trên, việc xây dựng Nghị quyết bãi bỏ điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An là cần thiết, đúng quy định của pháp luật.

Mời độc giả xem và góp ý dự thảo Nghị quyết tại đây.

PT (tổng hợp)