image banner
UBND tỉnh hướng dẫn sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06

Ngày 6/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2470/UBND-KSTT về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06.

Để triển khai hiệu quả phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

Về việc lập tài khoản sử dụng phầm mềm, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, số lượng tài khoản được sử dụng giới hạn như sau: Cấp tỉnh tối đa 05 tài khoản, cấp huyện tối đa 03 tài khoản, cấp xã tối đa 01 tài khoản.

Trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã tiến hành tạo tài khoản cho các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, đối với cấp tỉnh, đã thiết lập 05 tài khoản cấp cho 05 Sở, ngành (gồm Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, giám sát tiến độ triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 tại các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Đối với UBND cấp huyện, đã thiết lập mỗi UBND cấp huyện 01 tài khoản Admin. Yêu cầu UBND cấp huyện sử dụng tài khoản Admin được cấp để tạo thêm 03 tài khoản phục vụ việc sử dụng của địa phương mình để giúp đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện theo dõi, giám sát tiến độ triển khai Đề án 06 tại các phòng, ban và UBND cấp xã trên địa bàn cấp huyện.

Đối với UBND cấp xã, đã thiết lập mỗi xã, phường, thị trấn 01 tài khoản để thực hiện theo dõi giám sát tiến độ triển khai Đề án 06. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn giao tài khoản cho 01 đơn vị để giúp đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã theo dõi, giám sát tiến độ triển khai Đề án 06 trên địa bàn.

Về việc sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06: UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn sử dụng các tài khoản đã được cấp/tạo để chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06 tại địa chỉ “https://dean06.vn”.

Kim Oanh (tổng hợp)