image banner
Hội nghị triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Sáng 3/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Nhà Quốc hội đến các điểm cầu trong cả nước.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; Phạm Bình Minh –Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Anh-tin-bai

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Ngày 14/10/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19-KL/TW về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Theo đó, Bộ Chính trị thông qua Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV và giao Đảng đoàn Quốc hội căn cứ Kết luận để hoàn chỉnh Đề án, thông báo cho các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai thực hiện; đồng thời, giao các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hoá nội dung Đề án vào chương trình công tác, chương trình xây dựng pháp luật hằng năm.

Bộ Chính trị nêu rõ: Mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Anh-tin-bai

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã quán triệt, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đồng chí Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm. Trước mắt, chưa triển khai xây dựng những dự án luật có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng.

Bên cạnh đó, chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực Nhà nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Khắc phục ngay tình trạng văn bản luật thiếu tính ổn định, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật; chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phải nhận thức đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tăng tính chủ động của các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát việc thi hành pháp luật. Phát huy tính năng động, tích cực, vai trò, ý thức trách nhiệm của các chủ thể, đặc biệt là Chính phủ trong quy trình lập pháp. Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật.

Tại Đề án được Bộ Chính trị thông qua, Đảng đoàn Quốc hội đã xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo đối với công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ của Quốc hội Khóa XV; đề xuất 8 nhóm định hướng lớn và 70 định hướng cụ thể cần tập trung thực hiện, 137 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, rà soát để báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; thứ tự ưu tiên và các giải pháp thực hiện, bảo đảm tính khả thi. 

Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hoá nội dung Đề án vào chương trình công tác, chương trình xây dựng pháp luật hằng năm; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV; thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ lập pháp bảo đảm phù hợp với đường lối Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việc xây dựng Chương trình xây dựng pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, là 1 trong 3 đột phá quan trọng đã được xác định. Việc triển khai thực hiện Kết luận Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV không những là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội mà còn là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Sau hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Đề án Chương trình xây dựng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành.

Trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị, đề nghị các cơ quan, tổ chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết của cơ quan, tổ chức mình để triển khai thực hiện. Trong đó, cần triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan tổ chức, đội ngũ công chức làm nhiệm vụ xây dựng pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo tiến độ và nhiệm vụ lập pháp đã được phân công, đề nghị các cơ quan khẩn trương triển khai ngay việc tổ chức rà soát, báo cáo kết quả gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cơ quan được giao giám sát việc lập pháp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện “Vừa để phối hợp tham gia ngay từ đầu, vừa tham gia đôn đốc chất lượng và tiến độ”.

Bên cạnh đó, đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và các đại biểu Quốc hội chủ động nghiên cứu, quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị và Đề án; phối hợp rà soát, tổng kết, rà soát khi có yêu cầu của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Các Đoàn Đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đề cao trách nhiệm trong việc nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến về các dự án Luật; chủ động hơn nữa trong công tác lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát và phản biện xã hội đối với công tác xây dựng pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm trong quá trình lập pháp…

Phương Thúy