image banner
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 25/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 352/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh (Chương trình); phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2023. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp, các ngành; sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác dân tộc và thực hiện chương trình, chính sách dân tộc; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, xác định rõ nội dung, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình; làm căn cứ để các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình theo nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh yêu cầu việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, gắn với việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023. Tổ chức quán triệt nghiêm túc, hiệu quả; các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, từng ngành giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã trong quá trình thực hiện; sự tham gia của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch, nguồn vốn thực hiện Chương trình gồm vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác. Năm 2023, kế hoạch vốn ngân sách Trung ương là 1.473.139 triệu đồng.

Các nội dung, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023, gồm: Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (hỗ trợ nhà ở 179 hộ, đầu tư xây dựng 26 công trình nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ chuyển đổi nghề 2.865 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 7.020 hộ). Dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thực hiện tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới tại 3 huyện. Trong đó, huyện Kỳ Sơn thực hiện 02 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý và bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam; huyện Tương Dương triển khai thực hiện dự án khu tái định cư Khe Hộc, bản Huồi Pùng, xã Hữu Khuông; huyện Quế Phong thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng điểm định canh, định cư bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch.

Dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gồm: Tiểu dự án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân; Tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; dự án phát triển giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; dự án chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em…

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch, UBND tỉnh đã về ra các giải pháp chủ yếu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các chương trình năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn năm 2023. Rà soát, cân đối bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định, huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình thông qua hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý. Đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, UBND các huyện, thị xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu phân bổ vốn thực hiện Chương trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

PT (Tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image