image banner
Thực hiện kết nối Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến đảm bảo yêu cầu về tiến độ

Ngày 25/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3998/UBND – KSTT về việc kết nối với Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến.

Tại Công văn này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh khẩn trương rà soát, thực hiện việc kết nối Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến theo hướng dẫn cũng như yêu cầu về mặt tiến độ của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Đồng thời, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các nội dung khác tại Công văn số 1850/LĐTBXH-BTXH ngày 22/5/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo yêu cầu.

Theo đó, tại Công văn số 1850/LĐTBXH-BTXH, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành việc kết nối phần mềm dịch vụ công “Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến” với Hệ thống dịch vụ công một cửa điện tử cấp tỉnh trước ngày 31/5/2023 và chỉ đạo các cơ quan liên quan, địa phương cập nhật đầy đủ, định kỳ hàng tháng cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10/6/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image