image banner
Đẩy mạnh thực hiện và sử dụng bản sao chứng thực điện tử từ bản chính
Ngày 8/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4499/UBND-KSTT yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị về đẩy mạnh thực hiện và sử dụng bản sao chứng thực điện tử từ bản chính.

Để thực hiện có hiệu quả chứng thực bản sao điện tử góp phần cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung quy định về việc cấp bản sao điện tử theo quy định nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về giá trị pháp lý; lợi ích của việc sử dụng bản sao điện tử; tư vấn, hướng dẫn công dân cách thức, trình tự, thủ tục thực hiện, khai thác, sử dụng bản sao điện tử.

Đồng thời, tăng cường sử dụng bản sao điện tử tại tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị trực thuộc; đặc biệt ưu tiên sử dụng bản sao điện tử trong việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Trước hết, đảm bảo 100% hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ khác của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị khi thực hiện chứng thực đều thực hiện và sử dụng bản sao điện tử; đến hết năm 2023 trên toàn tỉnh 100% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu nếu thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao chứng thực thì đều được sử dụng bằng bản sao điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí đầy đủ các nguồn lực để thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia. Chỉ đạo thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử đạt tối thiểu 30% tổng số giấy tờ chứng thực trong năm 2023. Căn cứ tình hình thực tiễn, Sở Tư pháp chỉ đạo tăng dần tỷ lệ này ở những năm tiếp theo. Kịp thời động viên, khen thưởng những cơ quan, tổ chức, cá nhân tham mưu thực hiện tốt vượt trội nội dung này; đồng thời xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân né tránh trách nhiệm, không đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền các nội dung về chứng thực bản sao điện tử; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử cho Phòng Tư pháp và cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện và chủ trì tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo yêu cầu. 

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image