image banner
Bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu hoàn thành, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra

Là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Thông báo số 67/TB-UBND ngày 3/2 kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1/2023.

Tập trung tổ chức thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ công việc

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ công việc; kịp thời triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh; bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu hoàn thành, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. 

Đồng thời, tập trung triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023” và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc “đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023”. 

Cơ quan Thường trực các Tổ công tác thành lập tại Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng lĩnh vực, tham mưu cho các Tổ trưởng Tổ công tác phê duyệt, gửi Sở KH&ĐT tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2023. 

Cụ thể: Sở NN&PTNT theo dõi sát tình hình diễn biến về sản xuất nông nghiệp; kiểm tra và đảm bảo nguồn nước cho việc sản xuất. Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân theo kế hoạch; phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm; phòng chống cháy rừng mùa hanh khô ở các huyện miền núi. Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023; phối hợp với Sở Tài chính sớm xây dựng phương án hỗ trợ xi măng để các địa phương chủ động triển khai thực hiện. 

Sở Công Thương tập trung chỉ đạo phương án sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực theo kịch bản tăng trưởng để thúc đẩy ngành công nghiệp ngay từ đầu năm. Chủ động theo dõi tình hình diễn biến thị trường, biến động của thị trường xăng, dầu trên địa bàn và đặc biệt là thị trường xuất khẩu để hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động có kế hoạch sản xuất, xuất khẩu hàng hoá. 

Sở Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, xu hướng về du lịch để đáp ứng được các nhu cầu trong tình hình mới nhằm tăng cường thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, nhất là du khách Quốc tế. 

Tập trung giải quyết, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Sở KH&ĐT phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy để chuẩn bị dự thảo các nội dung và báo cáo việc phối hợp chuẩn bị trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị; phối hợp với các ngành liên quan để tham khảo, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù tỉnh Nghệ An. 

Khẩn trương tham mưu dự thảo chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (hoàn thành trước ngày 10/02/2023). Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX giữa nhiệm kỳ.

Sở Giao thông vận tải tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh; tham mưu đẩy nhanh tiến độ thủ tục để trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, thẩm định Đề án xã hội hoá đầu tư, khai thác Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Phối hợp với Sở Tài chính làm việc với Bộ Tài chính về bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A để chi trả cho người dân bị ảnh hưởng. Chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam trong tháng 02/2023. 

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về dự án điều chỉnh Cảng nước sâu Cửa Lò trong tháng 02/2023. Tập trung hoàn thành thủ tục trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040; chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc (Vsip II), Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II... Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án FDI đã được khởi công trong các Khu công nghiệp theo cam kết của các nhà đầu tư. 

Khẩn trương đôn đốc, hoàn thiện các thủ tục giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho các dự án chưa được giao vốn

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước; đôn đốc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể, Sở KH&ĐT chủ trì rà soát, tham mưu thực hiện thủ tục kéo dài hoặc thu hồi tồn ngân đối với các dự án không giải ngân hết chỉ tiêu năm 2022 để bố trí cho các dự án trọng điểm. Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc và báo cáo tiến độ giải ngân (10 ngày/lần) gửi cho các lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành, các chủ đầu tư và hàng tháng báo cáo cho đồng chí Bí thư cấp ủy; phân loại nhóm dự án để phân công theo dõi và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để đảm bảo tiến độ. Khẩn trương đôn đốc, hoàn thiện các thủ tục giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho các dự án chưa được giao vốn. 

Các Sở, ngành, chủ đầu tư tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm. Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng cho từng dự án; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân của từng dự án. 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp một cách có trọng tâm, trọng điểm. Thu hút các nhà đầu tư để thực hiện các dự án hạ tầng Khu công nghiệp. Rà soát các dự án chậm tiến độ để hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các nhà đầu tư trong và ngoài Khu kinh tế. Kiểm tra hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hướng dẫn cho các doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo tình hình mới. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Cụ thể, Sở Y tế phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục tập trung công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là việc đảm bảo thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, vật tư y tế... Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác; đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch được giao. 

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đảm bảo đúng quy định, vui tươi, lành mạnh và gắn với các hoạt động phát triển du lịch. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trong đó phối hợp với các địa phương, các cơ sở giáo dục tăng cường các giải pháp đưa học sinh trở lại trường, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Sở LĐTB&XH theo dõi, nắm bắt tình hình lao động bị mất việc làm, nhất là lao động bị mất việc làm trở về quê dịp Tết Nguyên đán. Kết nối, hỗ trợ người lao động có nhu cầu quay trở lại thị trường lao động; hạn chế tối đa tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm; triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm; quản lý cán bộ, công chức, viên chức không tham gia các hoạt động Lễ hội, du xuân trong giờ hành chính. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023; tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị. 

Cụ thể, Sở Nội vụ tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung tham mưu xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh theo tiến độ đã đề ra. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan theo dõi, bám sát, đánh giá công tác cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; nắm bắt tình hình các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp. 

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image