image banner
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã: Diễn Bích, Diễn Đồng, Diễn Mỹ, Diễn Liên, huyện Diễn Châu
Tải về