image banner
Phê duyệt Đề án xây dựng «Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội» tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số I

Ngày 08/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1247/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng «Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội» tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số I (xóm 2, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn).

Đề án được xây dựng, triển khai hướng đến mục tiêu chung nhằm nâng cao cung cấp dịch vụ xã hội, tổ chức quản lý cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh; cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, tham vấn, tư vấn các dịch vụ công tác xã hội khác cho đối tượng tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số I (Cơ sở) và cộng đồng góp phần đẩy mạnh xã hội hóa và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai góp phần làm giảm số người nghiện ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh...

Mục tiêu cụ thể: Tiếp nhận, tổ chức cai nghiện cho 300-350 người nghiện vào điều trị (điều trị nội trú) tại Cơ sở. 100% học viên điều trị nội trú được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu, tham gia các hình thức thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo quy định. 100% học viên cai nghiện tại Cơ sở được truyền nghề và dạy nghề...

Phạm vi thực hiện Đề án: Được triển khai tại Cơ sở, các đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng thực hiện mô hình: Người từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc; Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Người cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở; Người sau cai nghiện và người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Thời gian thực hiện mô hình từ năm 2023-2025.

Cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ về công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở và cộng đồng; Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng. Tư vấn giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách xã hội; phối hợp các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức trợ giúp xã hội. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp; trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch. Cung cấp dịch vụ điều trị y tế theo quy định của pháp luật. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng lao động, trị liệu theo quy định của pháp luật.

Cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng; tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ viên chức, người lao động và cộng tác viên cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực. Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo quy định pháp luật và thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng cai nghiện. Phát triển cộng đồng.

Mặt khác, chủ trì, phối hợp trong việc đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi Cơ sở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống và tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức. Tổ chức vận động, tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân... để thực hiện các hoạt động của Cơ sở và thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Cơ sở tiếp nhận, điều trị, giáo dục, tư vấn, truyền nghề, dạy nghề và lao động trị liệu cho học viên cai nghiện tại Cơ sở theo chỉ tiêu được giao; tổ chức quản lý đối tượng đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức liên quan, tổ chức các hoạt động truyền thông về tác hại của ma túy, nghiện ma túy, phòng, chống ma túy và phòng chống tái nghiện ma túy tại các địa phương có học viên cai nghiện tại Cơ sở; chia sẻ học tập kinh nghiệm về mô hình công tác xã hội cho nhân viên tại Cơ sở...

PQ (tổng hợp)