image banner
Đề xuất hỗ trợ một phần chênh lệch học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi mức thu học phí năm học 2022-2023 quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022; hỗ trợ một phần chênh lệch học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm học 2022 - 2023 giữ ổn định bằng mức thu như năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành.

                                                       Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh

 

 

TT

 

 

 

Nội dung

 

Mức thu học phí

(Theo nơi thường trú của học sinh)

 

Phường thuộc Thành phố Vinh

Xã thuộc Thành phố Vinh; Phường thuộc Thị xã; Thị trấn thuộc huyện đồng bằng

Xã thuộc Thị xã; xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã miền núi); Thị trấn thuộc huyện miền núi thấp

Xã miền núi thuộc huyện đồng bằng; xã, thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã thuộc huyện miền núi thấp; vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

1

Mầm non

280

200

100

45

2

Trung học cơ sở

130

90

60

35

3

 

Trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông

130

120

90

45

Hỗ trợ một phần chênh lệch học phí năm học 2022-2023 giữa mức thu theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh so với mức thu học phí được quy định tại Nghị quyết này.

Đối tượng được hỗ trợ: Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự chủ chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An có chênh lệch mức thu học phí.

Mức hỗ trợ tương ứng với 10% mức học phí chênh lệch, được áp dụng trong năm học 2022 -2023. Nguồn kinh phí thuộc kinh phí phân bổ sau sự nghiệp giáo dục năm 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị: Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm lập danh sách học sinh, xác định số tiền chênh lệch tại đơn vị mình giữa mức thu học phí theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND và mức thu học phí quy định tại Nghị quyết này; lập dự toán kinh phí đề nghị ngân sách hỗ trợ gửi phòng giáo dục và đào tạo thẩm định, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi kết quả phê duyệt về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.

Đối với trường trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm lập danh sách học sinh, xác định số tiền chênh lệch giữa mức thu học phí theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND và mức thu học phí quy định tại Nghị quyết này; lập dự toán kinh phí đề nghị ngân sách hỗ trợ gửi Sở  Giáo dục và Đào tạo thẩm định, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành…

Mời độc giả xem và góp ý dự thảo Nghị quyết tại đây.

PT (tổng hợp)