image banner
Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 14/3 về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới đối với sức khỏe Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo sự thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung của Chỉ thị số 17-CT/TW; xây dựng kế hoạch thực hiện để сụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận, xử lý tố giác, phản ánh của tổ chức/cá nhân về các hành vi vi phạm bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp uỷ, chính quyền trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp quản lý công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và địa phương; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; áp dụng các nguyên tắc, chế tài xử lý vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc lạm dụng sử dụng chất cấm, kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tăng cường năng lực kiểm nghiệm, bảo đảm truy xuất rõ nguồn gốc thực phẩm.

Khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và đơn giản hóa các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm để hạ uy tín, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh lành mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Bên cạnh đó, xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.  Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm tới đoàn viên, hội viên và người dân; tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm.

Tỉnh ủy giao Cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, các Sở, ban, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW với chương trình, kế hoạch cụ thể, tạo chuyển biến thực sự trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm ở địa phương, đơn vị; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, an toàn thực phẩm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

PT (Tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image