image banner
Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động, internet và hộ kết nối internet

 


2015

2016

2017

2018

2019

Sơ bộ
Prel.
2020

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động (%)
Share of mobile-phone users (%)

33,39

114,98

80,30

74,29

84,56

88,83

Tỷ lệ người sử dụng Internet (%)
Share of Internet users (%)

11,83

17,19

27,11

35,03

38,08

56,29

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet (%)
Share of households with Internet connection (%)

20,24

28,37

36,53

44,39

42,12

44,05

Nguồn: Niên giám thống kê 2020