image banner
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam”

Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 01/03 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943 – 2023).

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục nghiên cứu, khẳng định, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hoá Việt Nam”; tổng kết, đánh giá quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện. Thông qua các hoạt động kỷ niệm giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là những người làm công tác văn hoá, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hoá, văn nghệ; đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021.

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” tập trung vào các nội dung: Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; tổ chức cuộc thi Tìm hiểu văn hoá Việt Nam và truyền thống văn hoá xứ Nghệ; tổ chức Hội thảo khoa học “Từ Đề cương văn hóa Việt Nam - Định hướng chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030”. Cùng với đó, xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa Nghệ An đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; xây dựng Đề án phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, trưng bày, triển lãm; tổ chức sáng tác, công bố, phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, văn hoá, con người Việt Nam, văn hoá, con người xứ Nghệ... Tập huấn cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức các nội dung, quan điểm đổi mới của Đảng về văn hoá, văn nghệ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc; tọa đàm (hội thảo) về chủ đề “Từ Đề cương về văn hoá Việt Nam đến lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập”; tổ chức diễn đàn, tọa đàm trao đổi về chủ đề “80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943 – 2023).

Để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam”, Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo các nội dung tại Kế hoạch này. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, lâu bền của “Đề cương về văn hoá Việt Nam”; kết quả thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh của con người Việt Nam và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển văn hoá Nghệ An đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo nội dung tại Kế hoạch này; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thi tìm hiểu văn hoá, trưng bày, triển lãm chuyên đề về chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam”.

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An phối hợp, chủ trì tham mưu các nội dung liên quan cho Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và công tác tập huấn cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Cùng với đó, vận động, tổ chức, phối hợp với các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tại Nghệ An và các địa phương tuyên truyền, vận động văn nghệ sĩ sáng tác, công bố, phát hành các ấn phẩm, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, văn hoá, con người Việt Nam và xứ Nghệ... để hưởng ứng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” trên tạp chí Sông Lam.

Các cơ quan báo, đài trong tỉnh tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của “Đề cương về văn hoá Việt Nam”; những thành tựu của Đảng, đất nước trong xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước qua 80 năm thực hiện “Đề cương về văn hoá Việt Nam”.

Các huyện, thành, thị ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc căn cứ Kế hoạch này và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kỷ niệm 80 năm ra đời của “Đề cương văn hoá Việt Nam” với các hình thức phù hợp; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên... về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của “Đề cương về văn hoá Việt Nam”.

Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan toả sâu rộng, gắn kết với các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các sự kiện lịch sử, văn hoá, chính trị quan trọng của đất nước.

H.B (Tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image