Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 


Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Lê Văn Giáp

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy

0238.3.830295

giaplv@tinhuy.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Bồi Cơ

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

0238.3.563229

cobn@tinhuy.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Tất Lý

Phó Chủ nhiệmUBKT Tỉnh ủy

0238.3.590829

lynt@tinhuy.nghean.gov.vn

4

Hoàng Thị Hồng

Văn thư

0238.3.841713

honght@tinhuy.nghean.gov

5

Máy FAX

0238.3.590829