image banner
Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày 12/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 249/UBND-VX yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em theo nội dung tại Công văn 69/LĐTBXH-TTr ngày 9/1/2023.

Theo đó, đbảo đảm thực hiện quyền trẻ em và trách nhiệm của UBND các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện quyền trẻ em, tại Công văn 69/LĐTBXH-TTr, Bộ LĐTBXH đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trong năm 2023.

Trong đó, chỉ đạo Sở LĐTBXH tiến hành thanh tra tại ít nhất 01 địa bàn cấp huyện; các cơ sở trợ giúp xã hội do cấp tỉnh thành lập và tổ chức, đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em nhưng không đăng ký hoạt động hoặc không được cấp phép hoạt động chưa được thanh tra trong năm 2022.

UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện kiểm tra, UBND cấp xã thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra tại các cơ sở trợ giúp xã hội do cấp huyện, xã thành lập chưa được kiểm tra trong năm 2022. Nội dung thanh tra, kiểm tra trọng tâm về thực hiện chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; rà soát, thống kê về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại và thực hiện can thiệp, hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện.

Giao Sở LĐTBXH đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của toàn tỉnh/thành phố gửi về Bộ LĐTBXH (qua Thanh tra Bộ LĐTBXH) trước ngày 20/11/2023.

 T.H (tổng hợp)