image banner
Thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. 

Đây là mục tiêu mà UBND tỉnh đưa ra tại Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 14/3 về thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Phấn đấu tối thiểu 93% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu tối thiểu 93% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; 75% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung; đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt quy mô hộ gia đình cho các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước cấp tập trung. 

100% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý; phấn đấu có từ 1 - 2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện trở lên với công nghệ phù hợp. Có ít nhất 45% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả; 50% số đơn vị cấp huyện có triển khai mô hình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung theo cụm hoặc theo khu vực phù hợp, hiệu quả. Có ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 75% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 100% chất thải rắn và 50% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống được thu gom và xử lý theo quy định. Có ít nhất 35% số huyện có đề án cải tạo chất lượng môi trường nước mặt khu vực công cộng và có mô hình xây dựng hoặc cải tạo cảnh quan ao hồ. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm. Có 90% chợ được kiểm soát an toàn thực phẩm (không bao gồm chợ tự phát). Có ít nhất 85% hộ gia đình nông thôn và 95% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng và quản lý sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông xây dựng nông thôn mới về cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp trọng tâm thực hiện gồm: Tuyên truyền, đào tạo và nâng cao năng lực thực hiện chương trình; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với mục tiêu xây dựng nông thôn mới; giải pháp về khoa học và công nghệ, huy động nguồn lực; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh căn cứ hướng dẫn của Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã có liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông và nâng cao năng lực của người dân và cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp về cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn. 

Sở NN&PTNT xây dựng và triển khai các nội dung về cung cấp nước sạch nông thôn; xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp; thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn; an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn quy mô hộ gia đình và cấp thôn. Xây dựng kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản; tổ chức thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với cơ sở nông, lâm, thuỷ sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã cam kết. Rà soát lại các khu giết mổ tập trung theo quy hoạch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; có giải pháp quản lý và lộ trình cụ thể buộc ngừng hoạt động các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư…

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động và người dân hưởng ứng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. 

UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và tăng cường tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Đưa chỉ tiêu cụ thể của công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện. 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn cho các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Triển khai việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

H.B (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image