image banner

Giai đoạn 2012 – 2022, Chương trình Khuyến công đã hỗ trợ 781 đề án

Trong giai đoạn 2012 -2022, hoạt động Khuyến công đã khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy, động viên, khuyến khích và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn theo quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp quốc gia vùng. Qua đó, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Nông thôn mới.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của tỉnh phù hợp quy định của pháp luật liên quan; ban hành và chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công địa phương trong từng giai đoạn phù hợp với điều kiện của tỉnh và bối cảnh tình hình mới. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành 09 văn bản chuyên ngành về hoạt động khuyến công gồm: Chương trình khuyến công giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2021 - 2025; Quy chế về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công và các nội dung liên quan; Tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề, trong đó có quy định một số nội dung về hoạt động khuyến công... Đồng thời ban hành nhiều văn bản, tài liệu hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí khuyến công như Công văn số 7248/UBND-KT ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh về tăng cường triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 -2023. Qua đó, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; đồng hành, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, thực hiện lồng ghép có hiệu quả chính sách khuyến công.

Công tác phối hợp và phân công, phân cấp trong quản lý, điều hành về thực hiện Chương trình Khuyến công cũng được thực hiện tốt. UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khuyến công, chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, tổ chức chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp... để thực hiện các hoạt động khuyến công, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí khuyến công hàng năm; Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An là đơn vị giúp việc phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công. Ở cấp huyện, Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế Hạ tầng là phòng chuyên môn được UBND cấp huyện giao nhiệm vụ khảo sát, lựa chọn xây dựng kế hoạch, đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công của tỉnh; kiểm tra, giám sát việc thực các đề án khuyến công trên địa bàn... UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công thương Nghệ An trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Nghệ An vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An. Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương có chức năng phục vụ quản lý nhà nước về các hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tư vấn phát triển công nghiệp, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và tiết kiệm năng lượng; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, công nghiệp hỗ trợ, tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn 2012 – 2022, Chương trình Khuyến công đã hỗ trợ 781 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 63 tỷ đồng; Trong đó, Khuyến công Quốc gia hỗ trợ 27 đề án với kinh phí hỗ trợ hơn 15,1 tỷ đồng, Khuyến công tỉnh hỗ trợ 754 đề án với kinh phí hỗ trợ hơn 47,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Chương trình khuyến công giai đoạn 2012 - 2022 đã đã huy động được hơn 308 tỷ đồng từ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chương trình khuyến công đã hỗ trợ cho 78 doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; 18 hợp tác xã được hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng; 22 cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các địa bàn khó khăn được hỗ trợ hơn 2,7 tỷ đồng… Qua đó, đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa – xã hội ở nông thôn…

Tuy nhiên, công tác xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm còn chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các đề án khuyến công. Công tác tuyên truyền chính sách khuyến công chưa sâu rộng, chủ yếu được phổ biến đến cấp huyện, ngành và các phường, xã, cơ sở sản xuất ở các huyện đồng bằng; chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội phục vụ cho hoạt động khuyến công…

Để hoạt động khuyến công ngày càng đạt kết quả, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công theo các quy định của Trung ương, của tỉnh; đồng thời rà soát, hoàn thiện các văn bản về hoạt động khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực khai thác được tiềm năng lợi thế của địa phương. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động khuyến công trên địa bàn theo định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã…

Đồng thời, chú trọng lồng ghép kinh phí hỗ trợ khuyến công với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của cá nhân, tổ chức, của toàn xã hội trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn. Tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các đề án khuyến công trong một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng lợi thế của tỉnh; khắc phục việc hỗ trợ các đề án phân tán, nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và liên tục về chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chính sách khuyến nông…

PT (tổng hơp)

Nguồn: Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 4/5 tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 12/5/2012 của Chính phủ về khuyến công