image banner
Thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số PAPI, PAR Index, SIPAS, PCI năm 2023

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3901/UBND-KSTT  về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2023.

Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền của tỉnh được công khai đầy đủ, đúng quy định

Theo đó, để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) đồng thời cải thiện các chỉ số trong năm 2023, về Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023, đảm bảo mức độ hoàn thành 100% kế hoạch.

Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phải đăng ký sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị. Hoàn thành việc xử lý tất cả các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trái quy định của pháp luật… Đồng thời, giải quyết đúng hạn hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) ở cả 3 cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; công khai kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Thực hiện công khai kịp thời các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền của tỉnh được công khai đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị; nhập, đăng tải công khai TTHC đúng quy định vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố.

Các cơ quan, địa phương thực hiện đầy đủ, đúng quy định về tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện mục tiêu về giảm số đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; ban hành đầy đủ văn bản để hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý…

Cùng với đó, các cơ quan, địa phương thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm với tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao; sử dụng đúng, không có sai phạm trong sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Thực hiện khắc phục các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách đảm bảo theo đúng yêu cầu. Đảm bảo tỷ lệ giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp. Cải thiện các yếu tố tác động đến tổ chức bộ máy qua điều tra xã hội học.

Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở cả 3 cấp; tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến; ứng dụng, sử dụng các phần mềm phục vụ chỉ đạo và điều hành. Tiếp tục triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh, đảm bảo hiệu quả, đúng yêu cầu quy định. Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh có đầy đủ chức năng, vận hành kết nối liên thông ở 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao. 

Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức tự đặt thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định, gây khó dễ, nhũng nhiễu, tiêu cực

Về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục quan tâm đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung thêm trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân, nhất là tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, các hình thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng hoạt động của các Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc cung ứng và khai thác có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn sử dụng và giải pháp để hỗ trợ, giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hoặc đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm các giấy tờ, biểu mẫu, quy trình, giảm thời gian thực hiện đảm bảo tạo thuận lợi nhất, không gây phiền hà, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC; tăng cường các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Thực hiện đúng quy định trong giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về chuẩn mực xử sự, thái độ giao tiếp ứng xử, nội quy, giờ giấc làm việc. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức tự đặt thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định, gây khó dễ, nhũng nhiễu, tiêu cực. Thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về hướng dẫn, bổ sung hồ sơ, không để người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm, kịp thời các quy định về thông báo và xin lỗi đối với trường hợp hồ sơ quá hạn. 

Các cơ quan, địa phương thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, thực hiện tốt văn hóa xin lỗi tổ chức, cá nhân khi cán bộ, công chức có sai sót. Cán bộ, công chức phải có thái độ thân thiện, hòa nhã, lịch sự, hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, chu đáo khi tổ chức, cá nhân đến làm việc. Thực hiện thường xuyên các hoạt động kiểm tra, thanh tra công vụ, trọng tâm là thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác cải cách TTHC; trong giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân phải đảm bảo kết quả giải quyết đúng quy định, chính xác và đảm bảo tính công bằng; kiên quyết xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Kiện toàn và nâng cao hiệu quả các kênh tiếp nhận góp ý, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện TTHC. Phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn và kịp thời xử lý, giải quyết, trả lời những góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. 

Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở

Về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số PAPI trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò giám sát, kiểm tra của người dân trong chủ động tham gia vào việc ra quyết định của chính quyền các cấp và tu sửa các công trình công cộng, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến người dân. Tăng cường hình thức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với người dân; tiếp nhận, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của công dân.

Cùng với đó, công khai, minh bạch trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở. Nâng cao trách nhiệm, quyết tâm giảm thiểu tham nhũng của các ngành, các cấp; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Đầu tư và Giám sát cộng đồng xã, phường, thị trấn; tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở các cấp.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ công... Đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đối thoại; tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image