image banner
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 39

Tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã tham luận định hướng phát triển thời gian tới. Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng trong triển khai Nghị quyết số 39.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Nhà văn hóa Lao động tỉnh

Anh-tin-bai

Các đại biểu dự hội nghị

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải… đã phát biểu tham luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 39, coi đây là “cơ hội vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển. Qua đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp, đồng thời nhấn mạnh sẽ phối hợp cùng Nghệ An và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề xuất ban hành các chính sách đặc thù, chính sách liên kết vùng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đậm đà bản sắc, cốt cách, bản lĩnh, trí tuệ của mảnh đất địa linh nhân kiệt xứ Nghệ,… để tỉnh Nghệ An bứt phá, tiến thật mạnh, bước thật xa trong thời gian tới.

Đề xuất, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù mới

Theo Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, để thực hiện thành công Nghị quyết số 39, tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện 5 nhóm quan điểm và 9 nhóm giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 39. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đề xuất, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cho các ngành, lĩnh vực, nhất là về đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý; phát triển các cơ sở hạ tầng trọng yếu như cảng hàng không, cảng biển, phát triển khu công nghiệp, vùng miền Tây, liên kết vùng... Có cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các nhà khoa học, doanh nhân về làm việc, kinh doanh, đầu tư tại tỉnh.

Anh-tin-bai

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham luận

Bên cạnh đó, tổ chức công bố và triển khai thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, biến các khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển; phân bổ không gian phát triển một cách hợp lý để tạo ra các động lực mới, giá trị mới cho tỉnh. Trong quá trình phát triển, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực cho sự phát triển; phát triển chặt chẽ giữa kinh tế và văn hóa...

Thực hiện 3 đột phá chiến lược bao gồm hoàn thiện thể chế chính sách; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng; phát triển toàn diện nguồn nhân lực gắn với phát huy giá trị văn hóa xứ Nghệ. Phát triển công nghệ chế biến hỗ trợ, logictics, phát triển du lịch; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư các khu công nghiệp, khu kinh tế để thu hút đầu tư các dự án trọng điểm. Hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách; tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch và thân thiện nhằm huy động tối đa nguồn lực trong tỉnh, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn lực từ các nhà đầu tư lớn, các chiến lược…

Phát huy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường của con người Nghệ An

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, để phát huy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tỉnh Nghệ An cần thực hiện tốt chiến lược xây dựng con người Nghệ An trong điều kiện đổi mới, hội nhập kinh tế thị trường, bám sát mục tiêu và định hướng của Nghị quyết số 39. Hoàn thiện các thể chế, cơ chế chính sách xây dựng và phát triển con người, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện, tăng cường đầu tư các nguồn lực xây dựng và phát triển văn hóa, con người, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong xây dựng con người Nghệ An…

Anh-tin-bai

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng tham luận

Tỉnh Nghệ An cần có một chiến lược nghiên cứu tổng thể và đầy đủ về tính cách, phẩm chất, bản lĩnh và ý chí con người xứ Nghệ trong lịch sử cũng như hiện nay để có chính sách sử dụng nhân tài phù hợp, hiệu quả. Trong xây dựng, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển tỉnh Nghệ An cần quan tâm đến những phẩm chất, tính cách cốt lõi của con người xứ Nghệ, để phát huy đúng năng lực và sở trường, sở thích, để định hướng thái độ và hành vi theo hướng tích cực, từ đó kích thích được sự sáng tạo, tạo sức mạnh nội lực, đóng góp hiệu quả cho các mục tiêu phát triển. Xây dựng các chính sách đó phù hợp với tính cách, phẩm chất, bản lĩnh, ý chí của con người xứ Nghệ sẽ trở thành nguồn nội lực của “ý chí tự lực tự cường”, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội...

Ban hành chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy đối với di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho nghệ nhân, những người nắm giữ và trao truyền di sản; xây dựng Trung tâm bảo tồn và biểu diễn dân ca Ví, Giặm…

Việc triển khai Nghị quyết số 39 phải được đặt trong tổng thể phát triển vùng, cả nước

Anh-tin-bai

Đ/c Trương Thị Mai – Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai – Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo, tổ chức nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW tạo sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm đối với các cơ quan Trung ương, các địa phương trong khu vực, đặc biệt là Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết.

Năm 2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Sau 10 năm triển khai, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và tỉnh Nghệ An tổng kết Nghị quyết số 26 và ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, điều này tiếp tục thể hiện quan điểm xuyên suốt và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đối với sự phát triển của Nghệ An.

“Nghị quyết số 39 có ý nghĩa rất quan trọng, là quyết tâm chính trị của Trung ương, là cơ sở chính trị để Nghệ An có bước đột phá, khơi dậy ý chí phát triển mạnh mẽ trong Đảng bộ, Nhân dân và sức mạnh tập thể để Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, đạt được mục tiêu đề ra. Đặc biệt, xây dựng thành phố Vinh trở thành Trung tâm kinh tế – văn hóa vùng Bắc Trung bộ” – đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, việc triển khai Nghị quyết số 39 phải được đặt trong tổng thể phát triển vùng, cả nước; phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc trung bộ và duyên hải Trung bộ, tạo được động lực, sự kết nối nhất là 2 tỉnh liền kề Thanh Hóa, Hà Tĩnh; các địa phương của Lào có chung đường biên giới và các địa phương khác trong cả nước.

Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, tỉnh Nghệ An cần phải tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực theo địa bàn. Chú trọng đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, phát triển các hành lang kinh tế, phát triển vùng phía Đông để hỗ trợ vùng phía Tây.

Việc ban hành cơ chế chính sách phải cụ thể hóa Nghị quyết số 39, qua đó sẽ tạo được công cụ pháp lý quan trọng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù để cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…Tiếp tục tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính để tăng cường niềm tin của người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược…

Quá trình phát triển phải hết sức chú trọng đảm bảo đồng bộ kinh tế với văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, biển đảo. Tiếp tục cải thiện, nâng cao cuộc sống của Nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp khó khăn trong cuộc sống… Phát huy được giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ để trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An là một Đảng bộ lớn, vì vậy đòi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng; yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ về tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, gương mẫu nhất là người đứng đầu; sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên, sự đồng thuận của Nhân dân và phải xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, có quyết tâm cao. Đây là nhiệm vụ quan trọng, yếu tố quyết định để Nghị quyết số 39-NQ/TW thành công.

Thường trực Ban Bí thư đã nhắc lại nhấn mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW: “Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An mới chỉ là bước mở đầu rất quan trọng, vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện cho hiệu quả; phải biến Nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động, những điều chúng ta mong muốn Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn. Theo đó, tinh thần là địa phương cũng phải cố gắng quyết liệt hơn, là chủ lực, là nội lực, là người phải thực hành, không được ỷ lại; nhưng trách nhiệm của các cơ quan Trung ương cũng rất quan trọng, không khoán trắng cho địa phương. Tất cả cần vào cuộc đồng bộ với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” . Thông qua đó, để tạo được chuyển biến cụ thể, rõ rệt; nhận thức đầy đủ, tạo sự thống nhất cao từ Trung ương đến địa phương, từ cán bộ, đảng viên đến người dân".

Ngay sau Hội nghị này, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các cơ quan cần khẩn trương ban hành Chương trình hành động, tạo thuận lợi cho Nghệ An thực hiện Nghị quyết. Tỉnh Nghệ An khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết, đây là cơ hội để Nghệ An có thể đạt được những chỉ tiêu đề ra. Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt vai trò đầu mối, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Bộ Chính trị; phối hợp giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết…

Anh-tin-bai

Đ/c Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An xin lĩnh hội đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị để cụ thể hóa vào Chương trình hành động, các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, tích cực phối hợp với các Ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao. Trước mắt, tỉnh sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm, tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh; gắn với việc nỗ lực hoàn thành cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tiếp chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung chương trình, đề án, dự án...

NPV

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image