image banner
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai... Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/6 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.

Những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư. Số lượng dự án đầu tư tăng, chất lượng dự án ngày càng được nâng lên; nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm lực, thương hiệu trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp vào thu ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, kiểm tra, giám sát, quản lý các dự án đầu tư được quan tâm thực hiện đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý thu hồi, chấm dứt hoạt động các dự án không triển khai, hoặc triển khai chậm tiến độ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tuy nhiên, công tác quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng dự án vi phạm về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng... gây lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Nguyên nhân được xác định là do sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc theo dõi, giám sát, kiểm tra dự án chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác kiểm tra, xử lý chưa triệt để, kịp thời. Quy định của pháp luật còn nhiều vướng mắc, chồng chéo, gây khó khăn trong công tác quản lý dự án đầu tư.

Với quan điểm quản lý dự án đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu và sự tham gia của toàn dân... Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU hướng đến mục tiêu là lựa chọn được dự án đầu tư quy mô lớn, bảo đảm môi trường, có tính khả thi và hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, xây dựng, sử dụng đất của nhà đầu tư.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thu hút đầu tư và công tác quản lý, giám sát dự án đầu tư. Trong đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phân công, phân cấp rõ trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành trong công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai. Đảng viên, cán bộ, công chức gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện quản lý dự án đầu tư; không tác động, can thiệp đến việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư dự án để đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch.

Tập trung thu hút các dự án đầu tư phù hợp định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, không gian vùng trong quy hoạch tỉnh; dự án quy mô lớn, hiệu quả có tính động lực, lan tỏa, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí thu hút đầu tư để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có hiệu quả.

Nâng cao trách nhiệm, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư từ bước chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Trong đó, cần xem xét kỹ lưỡng hiệu quả sử dụng đất; thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định pháp luật; không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm trong xét duyệt chủ trương đầu tư, cấp phép, gia hạn dự án đầu tư. Tăng cường rà soát những nội dung chồng chéo, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư...

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image