image banner
Đẩy mạnh thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1668/UBND-VX ngày 13/3 yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc chỉ đạo đẩy mạnh thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Theo đó, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt việc thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an huyện và các tổ chức tín dụng trên địa bàn hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai dịch vụ mở tài khoản ngân hàng cho học sinh hoặc phụ huynh học sinh để thực hiện hình thức thanh toán học phí không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh. Việc mở tài khoản ngân hàng cho học sinh hoặc phụ huynh học sinh hoàn thành trước ngày 30/4/2023 để 100% các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt từ tháng 5/2023.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các nội dung: Phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử; lợi ích khi thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh; phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng dịch vụ về thanh toán không dùng tiền mặt; các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Đôn đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng triển khai thực hiện nội dung cung ứng các loại hình dịch vụ, tiếp tục phát triển dịch vụ mở tài khoản ngân hàng cho học sinh hoặc phụ huynh học sinh để thực hiện hình thức thanh toán học phí không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo chất lượng và hiệu quả (hoàn thành việc cấp thẻ ngân hàng cho học sinh hoặc phụ huynh học sinh trước ngày 30/4/2023). Đồng thời, phối hợp cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các hành vi trái quy định của pháp luật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, hiệu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý lựa chọn, đăng ký đơn vị ngân hàng để triển khai thực hiện. UBND cấp huyện báo cáo tiến độ việc thực hiện mở tài khoản ngân hàng, thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt của từng cơ sở giáo dục, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

H.L (tổng hợp)

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image