image banner
Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận cư trú khi thực hiện TTHC

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2499/UBND-NC ngày 07/4, về việc thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Tại Công văn trên, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và nhân dân về việc tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung hoàn thành việc tự kiểm tra, khảo sát 100% các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/4/2023.   

Các Sở, ban, ngành khẩn trương kiểm tra, rà soát, tham mưu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú (phải chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận như: Sơ yếu lý lịch, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân...) khi thực hiện các TTHC, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác, cũng như nguyên tắc “hạn chế tối đa việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các TTHC” theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Ngay sau khi các Bộ, ngành hoàn thành việc công bố, công khai các TTHC thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các TTHC, cung cấp dịch vụ công theo đúng quy định, các Sở, ban, ngành phải thực hiện ngay việc tham mưu công bố các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, tham mưu xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận cư trú trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Mặt khác, cần kịp thời công khai các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị.

PQ (tổng hợp)