image banner
Bổ sung Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Tỉnh đoàn vào Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Nghệ An.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng; Giám đốc Công an tỉnh là Tổ phó Thường trực; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là Tổ phó Tổ công tác.

Thành viên Tổ công tác, gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội. Cùng Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài Chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, Thư ký Tổ công tác.

Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

Tổ công tác tiếp tục triển khai thực hiện theo Quy chế hoạt động số 813/QĐ-TCT ngày 31/3/2022. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Tổ phó Thường trực Tổ công tác được sử dụng con dấu của Công an tỉnh. Tổ công tác sử dụng bộ máy giúp việc là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh, Tổ giúp việc Tổ công tác tỉnh và được huy động công chức, viên chức các Sở, ngành là thành viên Tổ công tác, đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Tổ trưởng Tổ công tác. Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác. Thành viên Tổ công tác phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được huy động giúp việc cho Tổ công tác thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực giúp Tổ công tác theo dõi, triển khai nhiệm vụ tại Đề án và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh. Định kỳ trước ngày 22 hàng tháng tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án về Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án.

PQ (tổng hợp)