image banner
Ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An

Ngày 15/5, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1321/QĐ-BCĐCĐS về việc thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh do ông Võ Trọng Phú – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng cùng 4 Tổ Phó. Ngoài ra, thành viên Tổ công tác giúp việc còn có lãnh đạo các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Y tế; Công an tỉnh; Giao thông vận tải; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An.

Tổ công tác giúp việc có nhiệm vụ xây dựng, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo và kết luận, chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch và giải pháp về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh tại các sở, ban, ngành, địa phương; kịp thời báo cáo và tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chuẩn bị ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, xã hội số và đô thị thông minh, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét và quyết định.

Đồng thời, Tổ công tác giúp việc còn có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các hoạt động và cuộc họp của Ban Chỉ đạo; dự thảo các thông báo, biên bản họp của Ban Chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; triển khai thực hiện việc sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo khen thưởng các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Công tác và các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; trực tiếp làm việc và đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Tổ công tác được tổ chức thành các nhóm công tác do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định và phân công nhiệm vụ; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác. Lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ viên và sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

T.H (tổng hợp)