image banner
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành và các địa phương cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 19/4 ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cấu trúc Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) của các Sở, ban, ngành có 07 chỉ số chính; 40 chỉ số thành phần với thang điểm 1.000. Cụ thể, 07 chỉ số chính, gồm: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Hoạt động chính quyền số; Hoạt động xã hội số.

DTI cấp huyện gồm 08 chỉ số chính và 50 chỉ số thành phần với thang điểm 1.000. Cụ thể, 08 chỉ số chính, gồm: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Hoạt động chính quyền số; Hoạt động kinh tế số; Hoạt động xã hội số.

DTI cấp xã gồm 07 chỉ số chính và 27 chỉ số thành phần với thang điểm 500. Cụ thể, 07 chỉ số chính, gồm: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Hoạt động chính quyền số; Hoạt động kinh tế, xã hội số.

UBND tỉnh yêu cầu hàng năm các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiến hành rà soát, tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng để xác định mức độ hoàn thành, tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm theo DTI gửi về Sở TT&TT.

Sở TT&TT chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập (hoặc kiện toàn khi có thay đổi về thành viên) Hội đồng đánh giá và Tổ giúp việc đánh giá DTI và là cơ quan Thường trực của Hội đồng đánh giá và Tổ giúp việc Hội đồng.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá, chấm điểm chuyển đổi số của Hội đồng đánh giá, UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Việc ban hành DTI nhằm đánh giá, xếp hạng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn về kết quả thực hiện chuyển đổi số và có thông tin dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, đánh giá của Trung ương đối với tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai đánh giá theo DTI phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, tăng cường sự tham gia đánh giá của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có chuyên môn trong quá trình đánh giá chuyển đổi số.

Việc đánh giá chuyển đối số của các Sở, ban, ngành và các địa phương theo DTI được tổ chức định kỳ hàng năm; thời gian đánh giá tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/12 trong năm.

Việc đánh giá phải bảo đảm tính trung thực, công khai khách quan, nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác; không đánh giá những nội dung, tài liệu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Kết quả đánh giá DTI được công bố, công khai ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định, đánh giá và UBND tỉnh có quyết định phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung, tiêu chí đánh giá.

 PQ (tổng hợp)