image banner
Triển khai thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tại Công văn số 690/UBND-NC ngày 7/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước của đơn vị triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/1/2023 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành, thị xây dựng báo cáo, kịp thời tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp đúng quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BTP.

Tại Thông tư số 01/2023/TT-BTP, Bộ Tư pháp quy định cụ thể chế độ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ, thời hạn gửi báo cáo định kỳ đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trong đó, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm: Báo cáo định kỳ hằng năm nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp, toàn diện để phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, được thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần. Báo cáo chuyên đề nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu thuộc lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính để phục vụ công tác quản lý nhà nước, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định. Báo cáo chuyên đề được thực hiện bằng văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền, bao gồm các thành phần nội dung quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. Báo cáo đột xuất nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh đột xuất trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền, bao gồm các thành phần nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Thời hạn gửi báo cáo định kỳ: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 của kỳ báo cáo. Bộ Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cả nước chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Kim Oanh (tổng hợp)