image banner
Triển khai thi hành Luật Cư trú

Ngày 12/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8025/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2022.

Sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú năm 2020 để các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời nội dung: Sau ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng và sử dụng các phương thức sử dụng thông tin thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Cụ thể, sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp; Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú; sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tập trung tuyên truyền về những quy định mới trong Luật Cư trú năm 2020

Để tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải bài viết, bản tin, phóng sự, phát thanh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin, báo chí cấp tỉnh, cấp huyện; trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo…) chính thống của đơn vị, địa phương. Cùng với đó, chú trọng việc thông báo thường xuyên trên hệ thống truyền thanh cơ sở đến từng thôn, khối, xóm, bản, khu dân cư (02 lần/ngày). In ấn, bố trí băng rôn, poster, khẩu hiệu, tờ rơi tại các Sở, ban, ngành, địa phương. 

Bố trí cán bộ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân quy trình, thủ tục thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị; việc đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1 và 2,  hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID tại Cơ quan Công an khi công dân đến làm thủ tục đăng ký tài khoản; cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp; tại địa điểm tập trung đông người như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng...

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, sở, ban, ngành có liên quan căn cứ vào thông tin trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, thông báo Số định danh cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú và nghiên cứu, sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân để xác định nơi cư trú của công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để phù hợp với Luật Cư trú năm 2020, không yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Báo cáo kết quả rà soát gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 25/10/2022 để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà soát, đảm bảo về hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin hệ thống để triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm sử dụng thông tin về cư trú của công dân thay cho yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và công tác chuyên môn. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ biến, cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, sâu rộng để Nhân dân kịp thời nắm bắt Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và người dân hiểu rõ các phương thức sử dụng thông tin thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sau ngày 31/12/2022, khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý hiểu, nắm được việc thực hiện các phương thức sử dụng thông tin thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, đặc biệt đề nghị các cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng nêu gương, đi đầu trong việc đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Báo cáo kết quả việc đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID của cơ quan, đơn vị, địa phương về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/11/2022.

Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

PQ (tổng hợp)

1 2 3 4 5  ...