image banner
Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động đảm bảo thống nhất, hiệu quả

Ngày 5/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 678/KH-UBND triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, tổ chức tốt việc phổ biến Luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn chuyên sâu về Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Cảnh sát cơ động.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành có hiệu quả Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, trong Quý IV năm 2022 và năm 2023, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động cho người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn, in, cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Các sở, ngành, UBND các cấp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tiến hành kiểm tra, rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác đang còn hiệu lực thi hành có liên quan để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả rà soát gửi về Công an tỉnh trước ngày 18/10/2022 để tập hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp tổ chức tham gia ý kiến góp ý, xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan về thi hành Luật Cảnh sát cơ động khi có yêu cầu. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan, chủ động rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thực tế công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh để quy định chi tiết biện pháp thi hành phù hợp với Luật Cảnh sát cơ động. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (xong trước tháng 12/2022).  

Kim Oanh (Tổng hợp)