image banner
Triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 715/KH-UBND thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp lý của người dân" trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2030.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" của người dân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; thời gian thực hiện từ năm 2023 – 2026.

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân; trong đó, nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của các đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; kiện toàn đội ngũ nhân lực có kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý; xây dựng, triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng.

Đồng thời, nâng cao năng lực, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; trong đó, củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm, hỗ trợ việc tiếp cận pháp luật, đặc biệt trong hoạt động giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, trọng tâm là xây dựng, triển khai chương trình bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ và tổ chức hội thảo, tọa đàm, cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật người dân tộc thiểu số, người có uy tín tại cộng đồng.

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, của các cơ quan, tổ chức.

Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Trong đó, mở rộng mạng lưới các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật và tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước trong hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; tăng cường vận động người dân và thành viên của tổ chức mình tự giác chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ người dân giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc về pháp luật;...

Kim Oanh (Tổng hợp)

1 2 3 4 5  ...