image banner
Tổ chức tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, khách quan, thực chất, toàn diện

Là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 31/5 về tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Luật PBGDPL trong thời gian tới. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổng kết Luật PBGDPL phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, thực chất, toàn diện; đảm bảo đúng với tiến độ đề ra, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; bám sát Đề cương tổng kết, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổng kết các văn bản, phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo việc tổng kết.

Việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Số liệu tổng kết được tính từ tháng 1/2013 đến hết tháng 6/2022. Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết thực hiện Luật PBGDPL phù hợp.

Các hoạt động triển khai việc tổ chức tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, gồm: Tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Luật PBGDPL gắn với các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổ chức thực hiện các văn bản; tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị đầu mối của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tổng kết; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng, tham mưu xét, trình, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam.

PT (tổng hợp)