image banner
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/1 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi); ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý kiến; phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến tham gia của nhân dân. Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo dự án Luật đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tổ chức. 

Nội dung lấy ý kiến gồm: Toàn bộ dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức: Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm; thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo từng địa bàn cấp huyện do cơ quan có trách nhiệm tổ chức; góp ý kiến thông qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng lấy ý kiến gồm: HĐND, UBND các cấp; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đoàn đại biểu Quốc hội; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác cùng các doanh nghiệp, trường đại học và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh trong việc tổ chức và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của các Sở, ngành; HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo kết quả tham gia ý kiến của toàn tỉnh, gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn yêu cầu. 

Các Sở, ngành tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đối với dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, xây dựng báo cáo đúng nội dung, thời gian quy định.

HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa phương đến từng xã, phường, thị trấn. Phổ biến dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) qua phương tiện thông tin như đài, báo, phát thanh, truyền hình hoặc tiến hành hội nghị, hội thảo theo từng xã, phường, thị trấn hoặc khu vực tại địa phương để các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong địa bàn huyện, thành phố, thị xã tiếp cận nội dung dự thảo và tham gia ý kiến... 

Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch của UBND tỉnh trên các chương trình phát sóng của Đài; đăng tải nội dung dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Kế hoạch của UBND tỉnh trên các số báo phát hành. 

UBND tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội Nông dân tỉnh tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân; tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo dự án Luật đất đai (sửa đổi) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch. 

Trên cơ sở kết quả tham gia ý kiến của toàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo, UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận để hoàn thiện Báo cáo của toàn tỉnh để gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Kim Oanh (tổng hợp)

1 2 3 4 5  ...