image banner
Tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội

Đó là một trong những nội dung UBND tỉnh chỉ đạo tại Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 23/2 về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm

Kế hoạch được ban hành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm (PCTP); kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bắt giữ, điều tra, xử lý tội phạm và tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác PCTP, thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm “nêu gương”, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong công tác PCTP.

Tăng cường khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ “truyền thống” sang “hiện đại” vào công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm. Nghiên cứu, khai thác các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội, quản lý nghiệp vụ PCTP.

Xác định công tác PCTP là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực

Theo đó, trong năm 2023, các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về công tác PCTP, gắn với việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, đề án của tỉnh về công tác PCTP. Xác định công tác PCTP là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình kinh tế - xã hội.

Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp; gắn với phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương; vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của mọi người dân trong PCTP, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình ANTT tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi để tội phạm gia tăng, diễn biến phức tạp, tội phạm hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để, gây bức xúc trong nhân dân…

Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; chủ động rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, không để tội phạm lợi dụng các chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã, an sinh xã hội… để trục lợi, vi phạm pháp luật.

Tổ chức công tác phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ vủa từng ngành, từng lĩnh vực; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý cán bộ, quản lý sử dụng tài sản công, chủ động phòng ngừa, không để tội phạm có cơ hội lợi dụng hoạt động. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân. Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc theo hướng “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải…

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an ninh xã hội theo chỉ đạo của Bộ Công an và Đề án của UBND tỉnh; phấn đấu chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn phức tạp về trật tự, an ninh xã hội lựa chọn chuyển hóa; 85% địa bàn chuyển hóa thành công không phức tạp trở lại. Tổ chức quản lý chặt chẽ đối tượng có án phạt tù ngoài xã hội, đối tượng đặc xá, tha tù, đối tượng thuộc diện quản lý của xã, phường, thị trấn…

Phấn đấu kìm giữ, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ít nhất 05% so với năm 2022

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chủ động nắm tình hình, thống kê, phân tích, dự báo tình hình tội phạm để có giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, “tín dụng đen”, “bảo kê”, siết nợ, đòi nợ thuê…; tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí gây án, giết người, cố ý gây thương tích… Kìm giữ, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ít nhất 05% so với năm 2022; phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt trên 85%. Chủ động lập án đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn; các tụ điểm phức tạp; điểm tổ chức sử dụng ma túy tại các khách sạn, nhà nghỉ… Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế, môi trường; nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%...

Bên cạnh đó, thực hiện phối hợp và hợp tác quốc tế về PCTN; xây dựng đội ngũ chuyên trách PCTN; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp; ứng dụng khoa học công nghệ và huy động nguồn lực phục vụ PCTP.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; tập trung tham mưu, chỉ đạo, phối hợp triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung, giải pháp công tác PCTP. Chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn…

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCTP, gắn với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn dân cư; phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, gắn hiệu quả công tác của ngành với hiệu quả công tác PCTP. Tập trung thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo không để quá hạn, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm…

PT (Tổng hợp)