image banner
Thực hiện trợ giúp pháp lý đúng phạm vi, đối tượng, nội dung theo quy định

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/1 về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của các đối tượng được trợ giúp pháp lý. Tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể để hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai sâu rộng, đáp ứng nhu cầu của người được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước về trợ giúp pháp lý. Đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai công tác trợ giúp pháp lý; đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, có chất lượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện trợ giúp pháp lý đúng phạm vi, đối tượng, nội dung theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các băn bản liên quan. Công tác trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, vụ việc trợ giúp pháp lý phải đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã đưa ra các nội dung thực hiện trong năm 2023 gồm: Thực hiện đồng bộ các hình thức trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả hình thức tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn tiền tố tụng, đặc biệt là hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng đảm bảo 100% đối tượng được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. Thực hiện khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý tại các huyện, thị xã để định hướng nội dung tư vấn pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả; đảm bảo triển khai được 10-12 đợt tư vấn pháp luật ngoài trụ sở theo ngân sách địa phương; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc tư vấn pháp luật đã nhận, hoàn thiện hồ sơ nghiệp vụ theo đúng quy định.

Tổ chức các đợt truyền thông trực tiếp điểm đến người dân, đặc biệt là người ở các vùng nông thông, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, phóng sự về trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý; nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý; tham mưu ban hành các kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành thực hiện các nội dung của Kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch…

UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện các nội dung của Kế hoạch; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp trợ giúp pháp lý. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp của tỉnh quan tâm, tạo điều kiện phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch thông qua việc khuyến khích các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý bằng hình thức phù hợp, theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017…

PT (Tổng hợp)

1 2 3 4 5  ...