image banner
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá và bảo đảm an sinh xã hội theo Quyết định số 39/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tại Công văn số 583/UBND-TH ngày 02/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.

Theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá (quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu) và bảo đảm an sinh xã hội (lao động, việc làm.)

Theo phạm vi quản lý nhà nước được giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (trong tháng 1/2023). Đồng thời, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Trong đó, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm. Ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành (thực hiện trong Quý I/2023).

Các đơn vị, địa phương tổ chức thu thập, xử lý thông tin. Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử; kiểm tra, điều hành, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. Tổ chức Hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật tháng 11, tháng 12 năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

T.H (tổng hợp)

1 2 3 4 5  ...