image banner
Thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em

Tại Công văn số 926/UBND-VX ngày 16/2, UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện ý kiến chỉ tại Công văn số 69/LĐTBXH-TTr ngày 9/1/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng nội dung, đề cương hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị; các xã, phường, thị trấn tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bổ sung nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại huyện Quỳ Hợp vào kế hoạch thanh tra năm 2023; tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20/11/2023.

UBND các huyện, thành, thị tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý, trọng tâm là việc thực hiện chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; rà soát thống kê về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại và thực hiện can thiệp hỗ trợ; kiểm tra toàn diện hoạt động các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện (trừ các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; huyện Tân Kỳ và huyện Quỳnh Lưu do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thanh tra năm 2022). Bên cạnh đó, chỉ đạo, yêu cầu 100% cấp xã trên địa bàn tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em thuộc trách nhiệm của cấp xã. Chủ động chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục ngay những vi phạm, tồn tại được phát hiện (nếu có).

Để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và trách nhiệm của UBND các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện quyền trẻ em, tại Công văn số 69/LĐTBXH-TTr Bộ LĐ,TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trong năm 2023. Trong đó, chỉ đạo Sở LĐ,TB&XH tiến hành thanh tra tại ít nhất 01 địa bàn cấp huyện; các cơ sở trợ giúp xã hội do cấp tỉnh thành lập và tổ chức, đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em nhưng không đăng ký hoạt động hoặc không được cấp phép hoạt động chưa được thanh tra trong năm 2022.

UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện kiểm tra, UBND cấp xã thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra tại các cơ sở trợ giúp xã hội do cấp huyện, xã thành lập chưa được kiểm tra trong năm 2022. Nội dung thanh tra, kiểm tra trọng tâm về thực hiện chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; rà soát, thống kê về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại và thực hiện can thiệp, hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện.

Theo Báo cáo số 44/TTr-BC ngày 20/12/2022 của Thanh tra Bộ LĐ,TB&XH nhận thấy một số địa phương chưa thực sự chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em, cụ thể: Còn 04/63 Sở LĐTBXH chưa thực hiện thanh tra (thành phố Đà Nẵng, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bình Dương); 25/59 cuộc thanh tra, kiểm tra của Sở LĐTBXH không bảo đảm thực hiện được ít nhất 02 đơn vị cấp huyện (chiếm tỷ lệ 42,37%); chưa bảo đảm 100% UBND huyện thực hiện kiểm tra (đã thực hiện 470/703 cấp huyện, đạt tỷ lệ 66,85%); chưa bảo đảm 100% UBND cấp xã thực hiện tự kiểm tra (đã thực hiện 6.837/10.561 cấp xã, đạt tỷ lệ 64,73%); chưa thanh tra, kiểm tra 100% cơ sở trợ giúp xã hội (đã thanh tra, kiểm tra 265/439 cơ sở, đạt tỷ lệ 60,4%).

- Chất lượng thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện được nhiều thiếu sót, sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong khi thực tế đang xảy ra nhiều vụ việc trẻ em bị xâm hại: Tổng số thiếu sót, sai phạm được phát hiện 645/8.577 đơn vị cấp huyện và cấp xã được thanh tra, kiểm tra (trung bình 0,075/đơn vị); 28/59 cuộc thanh tra do Sở LĐTBXH thực hiện chưa phát hiện thiếu sót, sai phạm (chiếm tỷ lệ 47,45%); hầu hết các cuộc kiểm tra của UBND huyện, tự kiểm tra của UBND xã thực hiện chưa phát hiện thiếu sót, sai phạm.

- Một số vấn đề nổi cộm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Nhiều cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hoạt động chưa đúng quy định pháp luật (phát hiện 202/645 tổng số thiếu sót, sai phạm, chiếm tỷ lệ 31,3%) chưa đảm bảo điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, chưa đánh giá nhu cầu chăm sóc, trợ giúp và xây dựng kế hoạch chăm sóc, trợ giúp đối với trẻ em, chưa thực hiện kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho trẻ em, 28/265 cơ sở chưa đăng ký hoạt động (chiếm tỷ lệ 10,5%); còn tình trạng trẻ em chưa được cấp giấy khai sinh; UBND cấp huyện và cấp xã chưa rà soát, thống kê về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, chưa đánh giá mức độ tổn hại đối với trẻ em bị xâm hại để có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

T.H (tổng hợp)