image banner
Phối hợp tổ chức tốt hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 tại cơ sở

Tại Công văn số 7668/UBND-TH ngày 4/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Công văn 3625/HĐPH ngày 27/9/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 tại cơ sở.

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Để tiếp tục đưa Ngày Pháp luật trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước với nhiều hoạt động hưởng ứng phong phú, hiệu quả, việc phối hợp tổ chức các hoạt động điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng, nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả, bảo đảm thiết thực trong tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại 01 địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong đó quan tâm lựa chọn địa phương có mô hình PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiệu quả, có thể nhân rộng và tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh và các địa phương khác trên cả nước. Thời gian dự kiến tổ chức trong tuần từ 19 - 21/10/2022.

Cùng với đó, UBND tỉnh phối hợp chuẩn bị nội dung, bảo đảm các điều kiện để tổ chức sự kiện thành công. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể chức năng tích cực phối hợp tổ chức sự kiện; chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, các cơ quan báo chí khác của địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh thực hiện truyền thông, ghi hình, đưa tin về sự kiện nêu trên và gửi Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL) để làm tư liệu phục vụ xây dựng phóng sự phát tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 do Bộ Tư pháp tham mưu tổ chức; tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích tại các tuyến đường chính, các phố lớn, khu trung tâm, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng để truyền thông, phổ biến rộng rãi về Ngày Pháp luật năm 2022.

Mặt khác, tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, thời gian qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam) đã được bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, lan tỏa rộng rãi tinh thần thượng tôn pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

 

T.H (tổng hợp)