image banner
Chủ động nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU phù hợp, hiệu quả

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 14/01 về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp căn cứ nội dung Nghị quyết số 03-NQ/TU và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để chủ động nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU phù hợp, hiệu quả.

Trong đó, cần tập trung quán triệt các quan điểm, mục tiêu mà Nghị quyết số 03-NQ/TU đề ra. Phát triển giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đầu tư cho giáo dục, đào tạo là đầu tư cho phát triển bền vững, được ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Phát triển giáo dục và đào tạo gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An với quy mô hợp lý; có đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất đạt chuẩn; xây dựng môi trường giáo dục tốt, trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế;… Phấn đấu đến năm 2030, chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh Nghệ An thuộc tốp đầu cả nước; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sự vào cuộc của các tổ chức xã hội và nhân dân trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cấp ủy trong các nhà trường phải thực sự đi đầu đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục.

Tuyên truyền việc đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, thi, kiểm tra, đánh giá theo phẩm chất, năng lực của người học. Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh với kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; có lòng yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, có năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Tập trung chỉ đạo các trường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng toàn cầu; tăng cường giảng dạy tin học, ngoại ngữ, giáo dục truyền thống, giá trị tốt đẹp của con người xứ Nghệ.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cả về quy mô, chất lượng và cơ cấu; có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nêu cao tính gương mẫu của đội ngũ nhà giáo; xây dựng, nhân rộng các điển hình, tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu. Tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo đang công tác ở miền núi cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Đổi mới nội dung và phương thức truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới giáo dục; xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế; giáo dục suốt đời và xây dựng xã hội học tập; thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp.

Xây dựng, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Xây dựng chương trình nhà trường phù hợp với đặc điểm tâm lý, năng lực, sở trường học sinh, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của con người xứ Nghệ. Có cơ chế đặc thù để thu hút giáo viên giỏi, khuyến khích giáo viên giỏi công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Kế hoạch này, Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua các hội nghị của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, hội nghị báo cáo viên, hội nghị sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội hoặc lồng ghép với việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị khác. Tuyên truyền qua hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, trên các phương tiện báo chí của tỉnh; trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Tuyên truyền qua bản tin thông báo nội bộ, các tài liệu, ấn phẩm sách, tờ rơi, tờ gấp,... có hệ thống, dễ hiểu, nội dung phong phú, có thể xây dựng tài liệu chuyên đề hướng tới những đối tượng cụ thể. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo không khí thi đua học tập, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát dịch bệnh, phát triển giáo dục toàn diện…

Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 03-NQ/TU trên Bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh, tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy... Đồng thời, chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thống cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đối với công tác phát triển giáo dục toàn diện.

Ban Thường vụ (thường trực) huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thiết thực hiệu quả; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc phát triển giáo dục toàn diện. Bám sát  các nội dung của Nghị quyết số 03-NQ/TU, các văn bản liên quan, các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và cấp ủy cùng cấp đối với công tác phát triển giáo dục toàn diện để xây dựng chương trình, kế hoạch; bố trí các nguồn lực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình…

Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục xây dựng Đảng; tập trung tuyên truyền về Nghị quyết số 03-NQ/TU; tuyên truyền các hoạt động phát triển giáo dục toàn diện đăng tải thường xuyên, liên tục trên tất cả các báo…

PT (Tổng hợp)