image banner
06 Nghị quyết quy phạm pháp luật được xây dựng và thực hiện báo cáo đánh giá tác động chính sách

Trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tham mưu xây dựng và thực hiện báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với 06 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Thực hiện góp ý, thẩm định báo cáo để các chính sách ban hành được áp dụng khả thi, hiệu quả trong thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn để đề nghị xây dựng Nghị quyết trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm và gửi Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết năm 2022.

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật luôn được chú trọng, bám sát nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu thực tế trong quản lý, điều hành và đảm bảo đúng quy định của pháp luật về nội dung, thể thức và trình tự thủ tục; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản QPPL của tỉnh. Chất lượng góp ý, thẩm định văn bản ngày càng được nâng lên, quy trình thủ tục ban hành văn bản cơ bản đã tuân thủ theo đúng quy định.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tham mưu xây dựng và thực hiện báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với 06 Nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm: Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/3/2022 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030”; Dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2022-2025; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 18/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện góp ý, thẩm định báo cáo đánh giá tác động chính sách đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật cũng như tình hình thực tiễn của địa phương để các chính sách ban hành được áp dụng khả thi, hiệu quả trong thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, một số sở, ngành còn lúng túng trong việc xác định nội dung cần thực hiện đánh giá tác động chính sách theo khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Một số văn bản pháp luật của Trung ương chưa thống nhất trong cách hiểu, chưa thống nhất về thẩm quyền của UBND tỉnh, HĐND tỉnh dẫn đến một số sở, ngành chưa xác định đúng thẩm quyền để tham mưu, trình ban hành…

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng góp ý, thẩm định các chính sách, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định, trong đó chú trọng nội dung đánh giá tác động chính sách; tăng cường cơ chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia thẩm định, đánh giá tác động, góp ý chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm giữa các cơ quan chuyên môn nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng văn bản và đánh giá tác động chính sách trong dự thảo văn bản QPPL. Chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao, năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác xây dựng văn bản QPPL, trong đó chú trọng đến việc thực hiện đánh giá tác động chính sách…

PT (Tổng hợp)

(Nguồn: Báo cáo số 415/BC-UBND ngày 22/6 về tình hình thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2022).