image banner
Rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu thủ tục hành chính

Ngày 10/3, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 134/VPUBND-KSTT gửi Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn làm sạch dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Văn bản hướng dẫn này nhằm cụ thể hóa nội dung chỉ đạo về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC tại Văn bản số 200/VPCP-KSTT ngày 10/01/2022 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 450/UBND-KSTT ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh.  

Theo đó, để làm sạch dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (Hệ thống), Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mình phối hợp với Cổng Thông tin điện tử tỉnh, VNPT Nghệ An loại bỏ những dữ liệu không chính xác, dư thừa hoặc dữ liệu không còn sử dụng trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trước đây). Việc cập nhật dịch vụ công vào Hệ thống phải được thiết lập từ chính TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố để đảm bảo tích hợp, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với việc chuẩn hóa dữ liệu TTHC trên Hệ thống: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, ban khẩn trương rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình (bao gồm 3 cấp – tỉnh, huyện, xã) chưa được công bố hoặc các TTHC mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC. Riêng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cần gấp rút hoàn thành, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các TTHC lĩnh vực xây dựng, đất đai để thiết lập các dịch vụ công, đảm bảo cho việc theo dõi, đánh giá tự động của Hệ thống được chính xác, đầy đủ.

Trong Công văn số 450/UBND-KSTT ngày 18/01/2022, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã cần phải thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh; đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận được đồng bộ, tích hợp về hồ sơ và kết quả xử lý giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tại Công văn này, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An theo quy định. Cùng với đó, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật có liên quan trong việc đồng bộ hồ sơ và kết quả xử lý giải quyết TTHC giữa Cổng Dịch vụ công tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 200/VPCP-KSTT.

Tại Văn bản 200/VPCP-KSTT cho biết: Văn phòng Chính phủ đã xây dựng và phân quyền quản trị cho các bộ, ngành, địa phương đối với Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương bằng
dữ liệu, theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với 03 nhóm chỉ tiêu ban đầu. Cụ thể: (1) Tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; (2) Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (3) Chất lượng cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến . Tuy nhiên, hiện nay, dữ liệu đồng bộ, tích hợp về hồ sơ và kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của một số bộ, ngành, địa phương còn thiếu và chưa đầy đủ các thông tin nên kết quả đánh giá còn chưa thật sự chính xác như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Quảng Ninh; Thanh Hóa; Nghệ An...

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát lại và cập nhật, đồng bộ đầy đủ thông tin, dữ liệu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ tại Văn phòng UBND tỉnh: Đồng chí Tăng Thị Vân, số điện thoại: 0917.289.918. Đồng chí Vũ Đức Chính, số điện thoại: 0904.822.079. Đầu mối hỗ trợ tại VNPT: Đồng chí Đặng Ngọc Việt, số điện thoại: 0913.383.345.

PQ (Tổng hợp)