Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Nghệ An

1. Thông tin chung về tổ chức

- Tên tổ chức: Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Nghệ An.

- Tên cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

- Tên cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: Số 06 đường Trần Huy Liệu, Thành phố Vinh.

- Điện thoại: 02383.599.544    - Fax: 02383.599.522

- Email: tttt@nghean.gov.vn

- Website: tttt.nghean.gov.vn.

- Lãnh đạo phụ trách an toàn thông tin: Ông Phan Nguyên Hào

- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực CNTT Sở Thông tin và Truyền thông; Đội trưởng đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin tiếp nhận thông báo sự cố

- Địa chỉ: Trung tâm CNTT&TT Nghệ An

- Số điện thoại cố định: 02388.687567

- Số điện thoại di động: 02383500027/0914261678.

- Số Fax: 02388.687567

- Email: tttt@nghean.gov.vn

3. Đầu mối ứng cứu sự cố

- Họ và tên: Võ Trọng Phú                        Chức vụ: Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

- Địa chỉ liên hệ: Số 06 đường Trần Huy Liệu, Thành phố Vinh.

- Số điện thoại cố định: 02388.687567.

- Số điện thoại di động: 02383500027/0914261678.

- Số Fax: 02388.687567

- Email: phuvt@tttt.nghean.gov.vn

4. Giới thiệu về hoạt động của tổ chức

- Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 5817/QĐ-UBND.TrT ngày 11/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Nghệ An.

- Đội ứng cứu sự cố bao gồm: 01 Đội trưởng, 03 Đội phó và 25 thành viên là cán bộ chuyên trách CNTT của các sở, ngành trong tỉnh.

- Đội trưởng được sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác của đội.

- Văn phòng Thường trực của Đội ứng cứu sự cố là: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An. Số điện thoại thường trực: 0383.500.027, Fax: 0383.599.522, Email: tttt@nghean.gov.vn.