image banner
Xác định đúng trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Ngày 18/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; từng nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm các cơ quan tham mưu, thời gian thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định pháp luật, ngăn chn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; xác định đúng trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Việc triển khai kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng...

Để đạt được mục đích đề ra, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chú trọng quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Cùng với đó, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng, vi phạm tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ căn cứ nội dung Kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bo mục tiêu, yêu cầu; chủ động kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị; nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của UBNtỉnh; đề ra các nội dung nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế tại địa phương, đơn vị.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; kiến nghị xử lý đối với những đơn vị thực hiện không nghiêm túc; tổng hợp dự thảo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ của UBND tỉnh theo quy định.

Kim Oanh (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image