image banner
UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 11/5 về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Nghệ An năm 2021.

Tổ công tác gồm 16 thành viên, trong đó ông Chu Thế Huyền – Chánh Thanh tra tỉnh làm tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng đánh giá; lập hồ sơ đánh giá; tiến hành tự đánh giá bằng cách chấm điểm; tham mưu dự thảo Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Thanh tra Chính phủ; phối hợp, giải trình, cung cấp tài liệu để làm rõ theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ trong quá trình thẩm tra.

Tổ công tác tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kim Oanh (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image