image banner
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 08 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; 06 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam; 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục TTHC cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị; thời hạn giải quyết; địa điểm cách thức thực hiện; phí và lệ phí (nếu có).

Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam: Người dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (mức độ 4) qua địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Cấp huyện, người dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả UBND các huyện, thị xã, thành phố; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (mức độ 4) qua địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Cấp xã, người dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả UBND các xã, thị trấn; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (mức độ 4) qua địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4262/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An công bố Danh mục TTHC lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

PQ(tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image